Afrapportering fra Energi-studietur til Samsø 6-8/1-2017

BORNHOLM.

Enhedslisten Bornholm på energi-studietur til Samsø

Sidste weekend besøgte en delegation fra Enhedslisten Bornholm Samsø for at undersøge den lille ø’s succes med at omstille deres samfund til bl.a. 100% CO2-neutralitet.

Besøget fandt sted efter en dramatisk vinterstorm, øget internationale spændinger og stadig mere alarmerende varsler om forestående klima-forandringer.
Opgaven synes ganske tydelig: Hvordan gøre vores samfund på Bornholm klar til de udfordringer som snart kan konfrontere os?

Folkeligt og teknisk
Vi blev modtaget af lederen af Samsø Energiakademi Søren Hermanssen lørdag morgen.
Vi havde særligt fokus på to punkter:
Hvordan er det lykkedes at skabe en vedholdende folkelige opbakning til den grønne omstilling og hvordan er det muligt for dette lokale samfund, at udrulle den omfattende nye energi-infrastruktur.

Samsø er blevet berømt for at gå foran i den grønne omstilling, længe før andre kommuner i Danmark. Øens eneste slagteri måtte lukke i 1999 og denne krise var starten til kursændringen. Hermansen gav os en kort historisk gennemgang af centrets historie, hvor daværende miljøminister Svend Auken havde en afgørende rolle. Vi fik en grundig instruktion i Samsøs tilgang til folkelig inddragelse. At det lykkedes og stadig holder ved, skyldes et sammentræf af særlige fremsynede ildsjæle, en politisk enighed om den langsigtede strategi og den unikke arv fra andelsbevægelse og almuedannelse. En styrke ved den lille befolkning, 1/10 del af Bornholm ca. 3700 fastboende, er at man er nødt til at udvikle en bred palet af ekspertise, så der er kort afstand mellem tanke og udførende kræfter.

Han betonede vigtigheden af et lokalt ejerskab og at erfaringen er, at der er en skepsis fra den indfødte lokale befolkning i forhold til ny-tilflyttere. De kan virke direkte kontraproduktive, når der skal træffes beslutninger om storstillede forandringer.

Masterplan

Tidligt i Samsøs omstillingsarbejde, stod det klart at det krævede en robust plan, som forpligter over flere politiske generationer. En tidlig inddragelse af befolkningen “nede fra” er nødvendig. En grøn omstilling kan ikke lade sig gøre “top-down”

Efter en kort frokost overlod Hermansen talerstolen til Viceborgmester og formand for Teknikudvalget Per Urban Olsen (C), som fortalte om udfordringerne ved gennemførslen af de store anlægsinvesteringer. Han understregede at der er en stærk økonomisk fornuft i en kommunal kontrol over energiforsyning, kollektivttransport og færge-og havnedrift. Særlig vigtigt er at udnytte mulighederne for investering via en 25-års låntagning, som går fri af statens anlægsloft. Fremadrettet planlægger Samsø kommune en deadline med ‘fossil-frihed’ i 2030. Her er færgedriften, i modsætning til på Bornholm, medregnet.
Med dette for øje har kommunen anlagt en ny havn i Ballen , som sparer 25% på overfartstiden. I Fremtiden skal den betjenes af en ‘dual-use’-færge drevet af lokalt produceret biogas, og diesel. Et lokalt vegetabilsk biogas-anlæg under planlægning.

Samsø er med rette stolte over deres resultater, og et mål for mange udenlandske delegationer. Energiakademiet i Ballen er nu et selvstændigt konsulentfirma med flere ansatte, som gennemfører omstillingsprojekter over hele verden.

Vi borede lidt i nogle af de forhold, hvor vi på Bornholm har lignende udfordringer:
Hvor bæredygtig er omstillingen i næste generation? Er de unges afvandring reduceret, hvordan med skole og det lokale næringsliv? Hvad med landbrugets ressourceforbrug?
og den kollektive trafik?
Ved sidstnævnte spørgsmål har Samsø stadig udfordringer.

Vores studietur sluttede søndag, med et besøg hos en lokal smedemester, som fortalte om de tekniske udfordringer ved at indpasse husstands-vind og varmeproduktion i et spinkelt el-net.

Vores studietur til Samsø var meget opmuntrende. Søren Hermansen, som flere gange har gæstet Bornholm, lagde vægt på at omstilling er et vedvarende arbejde, som skifter fokus over tid. Teknologierne ændrer sig og må betragtes, som løsninger på vejen mod det grønne mål.
Bornholm har alle forudsætningerne for at lave en ambitiøs omstilling. Det kræver dog at den er båret af et lokalt engagement blandt borgere i by og på landet.
Vi kan skabe vores egen model. Som vel at mærke forpligter os alle uanset evt. politiske systemskifte.

18/1-17

Pva bestyrelsen Enhedslisten Bornholm

Mikael Benzon.

——–

Fotos: Niclas Fick/Enhedslisten Bornholm.

Samsø Mel – en økologisk iværksætter-familie på slægtsgården Kristiansminde ved Ballen.

Der var forberedt mange gode spørgsmål og kom mange gode svar på det 5 timer lange møde.

Leder af Energiakademiet Søren Hermansen skitserer arbejdet med at forene borgere og Samsø’s sogne i den grønne omstilling.

Formand for Teknik- og Miljø-udvalget Samsø Kommune, Per Urban (C) fortæller udførligt om arbejdet med den grønne omstilling og mål for fremtiden.

Forretningsfører på Samsø Energiakademi, Jesper Roug Kristensen t.h, viser rundt på Samsø’s bæredygtige golfbane.

Samsø Kommune har valgt selv at byde på den fremtidige sejlads og vundet opgaven.
Fra 2018 står kommunen således selv for færgedriften, hvilket giver arbejdspladser og mange andre fordele.
Det kunne være interessant, hvis Bornholms Regionskommune – i forhold til arbejdspladser og profil, tænkte i de baner ved et kommende udbud af færgedrift.
Der er anlagt en ny havn ved ballen, der sænker overfartstiden til Sjælland med 25% og dermed også ressourceforbrug af brændstof m.v.