Pressemeddelelse om ‘temaplan vind’ den 13/10-2016

Pressemeddelelse om ‘temaplan vind’ den 13/10-2016

På et medlemsmøde i Enhedslisten Bornholm tidligere på ugen blev der taget stilling til temaplanen om vindmøller.
Medlemsmødet var kulminationen på en 10 måneder lang proces, der har drejet sig om hvor vidt vindmøllerne på land – som planlagt i temaplanen skulle have en plads i Enhedslisten energistrategi.
Enhedslisten Bornholm arbejder for et CO2 neutralt og bæredygtigt samfund. Et samfund i balance og et samfund, hvor der værnes om natur og borgere.

Medlemmer, der har deltaget i debatten og beslutning begrunder mandatet i flere forhold:
På baggrund af processen vurderer Enhedslistens Bornholm at Temaplanen for vindmøller ikke godtgør at opstilling af 150m Kæmpemøller på land er en fyldestgørende og bæredygtig løsning på øens el-forsyningsproblemer.
Alternativerne såsom udbygning af solceller, livstidsforlængelse af ekstisterende vindmøller på land, reduktion af energiforbrug og større indfasning af el i fjernvarmesystemet, samt fx. opførelse af en kystnær havvindmøllepark, ser vi ikke inddraget ej heller hverken belyst eller undersøgt.
Der mangler en kobling mellem den aktuelle temaplan for vind og en fyldestgørende energistrategi for Bornholm.
Temaplanen, som den ser ud nu vil belaste miljø og et mindretal af borgere uforholdsmæssigt hårdt.
Enhedslisten Bornholm er fuldt ud klar over de dilemmaer, som omstillingen til vedvarende energi stiller os overfor.
Der er brug for en bredt sammensat og grøn elforsyning på Bornholm.
Dertil er det helt nødvendigt med en folkelig forankret ambition om reduktion af energiforbruget hos den enkelte borger og i de bornholmske virksomheder.

Alle modstandere af temaplanen har et særligt ansvar, for at bidrage til at der udarbejdes en bæredygtig energistrategi for Bornholm.
Dette fordi de globale klimaudfordringer og økonomi stiller Danmark og Bornholm i en vanskelig situation i kampen om midler til at sikre finansiering af en ny energiinfrastruktur.
En væsentlig del af det nuværende forbrug af kul, olie og biomasse vil skulle erstattes af el, hvorved behovet for el-produktion øges væsentligt. Vi skal altså have langt større elproduktion fra vind og solceller.

Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage ansvar for at en gennemskuelig proces påbegyndes og fuldføres I et forløb, hvor hele Bornholm er inddraget.
Heri ligger også en forventning om bidrag fra erhvervslivet til at løse denne opgave.

Enhedslisten Bornholm er således ikke imod en udbygning af vindmøller – tværtimod!
Men den temaplan om landvindmøller som foreligger til beslutning i kommunalbestyrelsen torsdag d. 13/10-2016 er ikke løsningen.

På vegne af Enhedslisten Bornholm
Bestyrelsen