Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn: Enhedslisten Bornholm.

Foreningens lokalområde: Bornholm og Ertholmene.

§ 2 Formål

1. Enhedslisten Bornholm arbejder for skabelsen af et socialistisk demokrati, samt et Bornholm der sætter menneskene, miljøet og solidariteten i centrum.

2. Formålet fremmes gennem et aktivt samarbejde med den øvrige venstrefløj, andre rød-grønne kræfter og samarbejdspartnere.

3. Afdelingen er forpligtet af landsorganisationen Enhedslisten – de rød-grønnes minimumsprogram og årsmødebeslutninger, og arbejder for at virkeliggøre politikken, specielt på Bornholm og i Region Hovedstaden.

§ 3 Medlemsskab og kontingent

1. Medlemskab i lokalafdelingen opnås ved tilslutning til Enhedslisten – de rød-grønnes formål, samt kontingentbetaling til Enhedslisten efter årsmøderne beslutninger.

2. Medlem af lokalafdelingen er de medlemmer der af landskontoret er registreret som medlem af lokalafdelingen.

3. Enhedslisten – de rød-grønnes bestemmelser om medlemsophør og udelukkelse er også gældende for lokalafdelingen.

§ 4 Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes 1 gang årligt, senest i februar måned. Den forberedes og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Konstatering af lovlig indkaldelse

3. Bestyrelsens årsberetning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Handlingsplan for tiden til næste generalforsamling

7. Budget

8. Valg af bestyrelse, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år (jvf. §6, §8 og §9 )

9. Eventuelt

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødet. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes til medlemmerne senest 7 dage før mødet.

3. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis:

– et flertal på et medlemsmøde beslutter det;

– et flertal i bestyrelsen beslutter det;

– mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen om det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel, og skal afholdes senest 35 dage efter bestyrelsens modtagelse af begæringen herom. Indkaldelsen skal indeholde begrundelsen for mødets afholdelse.

§ 5 Medlemsmødet

1. Medlemsmødet er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

2. Medlemsmøderne afholdes ca. 1 gang månedligt.

3. Bestyrelsen forbereder møderne, og dens mødeindkaldelse udsendes til medlemmerne min. 8 dage før mødet.

4. Bestyrelsen sørger for at møderne refereres, og for at referaterne udsendes til medlemmerne.

§ 6 Valg og afstemninger

1. Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion, enighed og konsensusafgørelser.

2. Stemmeberettiget er fremmødte medlemmer af lokalafdelingen. På bestyrelsesmøderne er kun bestyrelsesmedlemmerne stemmeberettigede.

3. Når afstemning er nødvendig, sker vedtagelsen ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt dersom mindst 1 stemmeberettiget medlem ønsker det.

4. Valgt er det eller de medlemmer i en gruppe, der har tilslutning af et absolut flertal.

Hvis ingen kandidat kan opnå et absolut flertal, er den eller de kandidater valgt der har fået flest stemmer, dersom de ikke har et flertal mod sig.

5. Skriftlige personvalg foregår på følgende måde:

– ved valg mellem et lige antal kandidater (de medlemmer der ønsker at påtage sig opgaven) kan der højst stemmes på een mere end halvdelen.

– ved valg af et ulige antal kandidater, kan der højst stemmes på første hele antal over halvdelen.

– der kan højst afgives een stemme på hver kandidat.

§ 7 Opstilling til kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og Folketinget

1. Bestyrelsen spørger efter kandidater til kommunalbestyrelsen og dens råd og nævn, i medlemsudsendelsen efter et medlemsmøde.

2. De medlemmer der ønsker at kandidere, meddeler bestyrelsen det senest 10 dage efter opfordringen.

3. Bestyrelsen udsender kandidatlisterne i medlemsudsendelsen til opstillingsmødet.

4. Valg til Regionsrådet og Folketinget foretages på et medlemsmøde som indstillinger til henholdsvis regionsledelsen og årsmødet.

5. Generalforsamlingen vælger hvert år baggrundsgrupper til kommunalbestyrelsen og dennes stående udvalg.
Det tilstræbes, at hver baggrundsgruppe består af 3 medlemmer.
Baggrundsgrupperne er åbne.
Baggrundsgrupperne konfererer forud for hvert henholdsvis kommunalbestyrelsesmøde og udvalgsmøde, men fastlægger selv sin mødeform.
Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion, enighed og konsensusafgørelser. Alle medlemmer har mulighed for at løfte spørgsmål og evt. uenigheder til medlemsmødet.

§ 8 Bestyrelsen

1. Mellem medlemsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse, der skal tage initiativ til og koordinere aktiviteterne, tilrettelægge og indkalde til medlemsmøder, træffe beslutninger og fremkomme med udtalelser på foreningens vegne, samt holde medlemmerne løbende orienteret om de lokale aktiviteter.

2. Bestyrelsen vælges for 1. år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og består af 3-7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson, sekretær, kasserer og andre specielle funktioner.

Revisoren bør ikke være medlem af bestyrelsen.

3. Bestyrelsens møder er åbne for afdelingens medlemmer.

4. Bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold, men hæfter ikke personligt for afdelingens gæld. Et eller flere af medlemmerne kan gives fuldmagt i konkrete og tidsmæssigt begrænsede økonomiske og juridiske forhold.

§ 9 Valg af repræsentanter og suppleanter

1. Der vælges medlemmer til de af kommunens råd og udvalg hvori afdelingen har pladser, samt til evt. andre repræsentative opgaver.

2. Der bør vælges suppleanter til alle valgte repræsentanter.

3. Repræsentanterne sørger for suppleanternes løbende orientering – og ved forfald for at suppleanten deltager i sit sted.

§ 10 Økonomi

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

2. Kontingentets størrelse, forfald etc. følger Enhedslistens årsmøders bestemmelser. Det opkræves centralt og indbetales til Landskontoret. En andel heraf overføres til lokalafdelingens konto.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede mødedeltagere stemmer for ændringerne på en generalforsamling, samt at dette flertal udgør mindst halvdelen af lokalafdelingens medlemmer. Hvis sidstnævnte ikke er tilfældet, skal gyldigheden efterprøves på en ekstraordinær generalforsamling. Her kan ændringerne vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 12 Foreningens opløsning

En beslutning om lokalafdelingens opløsning behandles som en vedtægtsændring. I givet fald tilfalder lokalafdelingens midler Enhedslisten De rød-grønne.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2017.