Enhedslistens forslag til BRK’s budget 2022

Enhedslisten Bornholms forslag til budget 2022 udpeger en vej igennem mørket. Men det er en vej, der går udenom samlingen af den kommunale administration på Snorrebakken.

Generelt kan man sige, at det administrative budgetoplæg er voldsomt belastet ved posten til Projekt Bornholms Rådhus:
111,8 mio. kr. fylder det.

Når flere andre af kommunalbestyrelsens partier lægger op til store besparelser, skyldes det denne enorme udgift. Alternativerne er enten kassetræk eller lån – det sidste er netop udelukket, og det først vil svække vores modstandsdygtighed overfor andre store og fremtidige anlægsinvesteringer, ligesom vi også risikerer at stå afklædt, dersom regeringen f.eks. skulle begynde at eftertragte vores indefrosne feriemidler m.m.

Nærværende budgetforslag er derfor renset for udgiften til Bornholms Rådhus på Snorrebakken, og det eneste andet finansieringsforslag, der er lagt ind (ud over forskydningen af nogle anlægsposter), er et forslag om fremadrettet at opkræve en dækningsafgift på 5 promille for erhvervsejendomme.

Det er der 37 andre kommuner, der gør. Vores forsigtige vurdering er, at det vil give et provenu på 8 mio. kr. om året. Disse træk på finansieringssiden gør det muligt at lægge et budget uden voldsomme besparelser og endda med muligheder for at opprioritere på centrale indsatser som:

– fortsættelse af dagbehandlings- og skoletilbudet DASK

– fortsættelse af Ung på vej

– opnormering i forhold til PPR-psykologer

– fortsættelse af to-lærerordning

– etablering af et misbrugsbehandlingstilbud til unge

– forbedret genoptræning efter hospitalsindlæggelser

– fastholdelse af ambitionen om en økologisk dyrkningsgrad på 20%

– fortsættelse arbejdet med energistrategi og grøn mobilitet

– engagement i det tværkommunale arbejde om klimatiltag DK2020

– en håndsrækning til Åvangsskolens arbejde med at forbedre deres legepladsfaciliteter

– udvidelse af børnehaven Trilobitten i Aakirkeby med 28 pladser

– afsætte midler til at kulturskolens arbejde i Dams Gård i Rønne

– etablering af ungdomshus på Remisen i Rønne

– etablering af et ungeråd

– forøgelse af tilskud til Musikhuzet i Rønne

– forøgelse driftstilskuddet på Grønbechs Gård i Hasle

– et kassetræksfinansieret renovering af den kommunale administration på Ullasvej i Rønne

– samt en kronefordelt lønpulje på 3,6 mio. til de ansatte i BRK, der tjener mindre end 270,- kr. i timen.

Enhedslistens budgetforslag

Oversigt kommuner dækningsafgift