VALGPROGRAM KOMMUNALVALGET 2021

Vi er fælles om fremtiden – lad os skabe den sammen!

Børnene er fremtiden
Bornholm er et skønt sted at bo og leve og for de fleste er det et skønt sted at vokse op. Det skal det være for alle. Desværre er der stadig alt for mange børn og familier på Bornholm, der befinder sig i udsatte positioner. BRK har i mange år været en fattig kommune og det præger fortsat kommunens samlede tilbud. De senere år er det dog heldigvis lykkedes at opprioritere børneområdet. Enhedslisten kæmper for, at den udvikling fortsætter. Børnene er fremtiden og en skæv start på livet koster på alle parametre – hele livet igennem. Derfor skal vi styrke den tidlige indsats allerede fra graviditeten og hele vejen gennem børne- og ungdomslivet.

Vi vil:

 • have reelle minimumsnormeringer i daginstitutioner og sikre mere uddannelse til det pædagogiske personale
 • have to-lærerordning i skolerne og max 24 børn i klasserne
 • forbedre den specialiserede skoleindsats
 • øge fokus på kreativitet og demokrati i skolen – indflydelse giver trivsel
 • sikre en permanent skaterpark på Remisen i Rønne
 • sikre og styrke den samlede kulturskole på Dams Gaard
 • genetablere ungdomsskole-arbejdet i forbindelse med alle folkeskoler.

Mere gang i den grønne omstilling
For at sikre fremtiden for os selv og vores børn er der brug for, at vi prioriterer den grønne omstilling. Som ø midt ude i Østersøen har vi ideelle forudsætninger for at vise vejen for den grønne omstilling og bringe nye såvel som velkendte grønne teknologier og tiltag i spil Der er brug for klimahandling nu! Vi skal omstille fra benzin og diesel til el, og vi skal etablere en bornholmsk folkeejet havmøllepark på 100 MW. Det er afgørende, også for Bornholms økonomi, at fremtidens grønne forsyning er på fællesskabets hænder.

Vi vil arbejde for:

 • 100% vedvarende og bæredygtig strømproduktion fra år 2025
 • udfasning af afbrænding af flis og halm og ind med grøn strøm til gavn for natur og klima
 • fuld elektrificering af den kollektive trafik og udskiftning af den kommunale bilpark med el-biler
 • at det næste færgeudbud bliver grønt og klimavenligt, og at færgebetjeningen hjemtages til kommunal drift
 • at alle større politiske beslutningsforslag fremover vurderes på deres klimaeffekt gennem CO2-beregninger
 • at videreføre klima- og bæredygtighedsudvalget som et særligt udvalg, der får til opgave at udforme strategier for et klimavenligt landbrug og byggeri.

Natur og landbrug – en ø i balance
Vi skal skabe bedre vilkår for naturen – i skove, langs kyster, på marker og i det åbne land. Ikke kun for naturens og biodiversitetens skyld, men også for at fremtidssikre vores landbrug og for grundvandets og folkesundhedens skyld. At sikre levesteder for insekter, fugle, padder og alle de små levende organismer i jorden er helt afgørende for, at vi kan få et landbrug, der arbejder med naturen, i stedet for imod.

Vi vil:

 • genoprette vådområder og vandløb i det åbne land, skabe flere levende hegn og mere liv i grøftekanterne
 • forbinde naturarealer på tværs af øen, fremme naturnær drift og skånsom skovhugst
 • understøtte, at mindst 20% af landbrugsarealet dyrkes økologisk. For at hjælpe det på vej, skal de kommunale kantiner og køkkener have det økologiske guld-spisemærke (90-100%), og andelen af anvendte lokale fødevarer skal op på 40% til gavn for den bornholmske økonomi
 • tilbyde landbruget omlægnings- og klimatjek
 • værne om de områder, hvor vores drikkevand dannes og indvindes.

Et attraktivt Bornholm for alle
Vi ønsker et Bornholm i balance, hvor der er bosætningsmuligheder og arbejdspladser over hele øen.
Bornholm skal vedblive med at være en attraktiv ø – både for os, der bor her hele året, og for dem, der besøger os. Bopælspligten er afgørende for, at bymiljøer er levende – på hele øen, hele året. Den sikrer, at boliger ikke udnyttes til spekulation, men som rammen for liv, og holder boligpriserne i skak, så også almindelige mennesker har råd til egen bolig.

Vi vil:

 • udvide bopælspligten og sikre, at den bliver overholdt
 • sikre, at alle kan transportere sig grønt og klimavenligt på Bornholm ved at fremme både cyklisme og den kollektive transport
 • have bedre trafikregulering i de mindre kystbyer, særligt om sommeren, hvor trafikken er massiv
 • værne om de bornholmske byers arkitektoniske særpræg og om det bornholmske kulturlandskabs særpræg med de mange fritliggende gårde
 • understøtte forskellige boformer, blandt andet gennem almene boliger, der er til at betale.

Kloge hænder og hoveder til fremtidens gode jobs og stærke virksomheder
Bornholm har et rigt og mangfoldigt erhvervsliv med små såvel som store virksomheder inden for alt lige fra landbrug og håndværk, over turisme, til maskinproduktion og IT. Med vores erhvervspolitik ønsker vi at fremme et erhvervsliv, der skaber det, vi skal leve af i fremtiden, tiltrækker iværksættere, og som samarbejder, finder løsninger og går foran i den grønne omstilling til gavn for os alle, den bornholmske økonomi og for den natur, vi er en del af.

Vi vil understøtte:

 • at virksomheder – store som små og på tværs af sektorer – udarbejder CO2-regnskaber for at nedbringe deres klimaaftryk
 • lokal forarbejdning af bornholmske landbrugsprodukter og grøntsager med fokus især på gode, økologiske og klimavenlige fødevarer
 • etableringen af et certificering-system for ’bornholmske’ produkter
 • et attraktivt uddannelsesmiljø, der tiltrækker såvel fremtidens energiteknikere, håndværkere og fødevareproducenter som fremtidens pædagoger, regnskabsmedarbejdere, socialarbejdere, IT-eksperter med flere
 • etablering af en klima-erhvervsskole på Bornholm
 • arbejde for etableringen af en økologisk, frilandsgartnerskole, der kan tiltrække elever fra resten af Danmark og udlandet og undervise i de nyeste teknikker inden for klimavenligt og regenerativt landbrug
 • byggeri med fokus på genanvendelse, renovering og bæredygtighed
 • en turisme, som tager godt og grønt imod gæster til Bornholm, er lokalt forankret og aktivt bidrager til at styrke udviklingen inden for Bornholms fødevare-, håndværks- og kunstsektor.

Kunst og kultur for alle
Kulturelle oplevelser og aktiviteter bør være for alle. Man skal føle sig velkommen og repræsenteret i kulturlivet og have adgang til kunst og kultur på tværs af alder, økonomi, postnummer og social baggrund. Kunst og kultur pirrer vores nysgerrighed og glæder, provokerer og udfordrer os. Vores kulturelle samlingssteder skaber og styrker de lokale fællesskaber og fællesskaberne på tværs og bidrager til at bekæmpe ensomhed.

Vi vil:

 • understøtte foreningshuse i de bornholmske byer, hvor der kan etableres caféer og holdes fællesspisning, og hvor, der kan arrangeres udstillinger, oplæg og debat, og skabes nye visioner for fremtidens Bornholm
 • sikre, at alle børn får mulighed for tidligt i livet at prøve kræfter med musik, teater, litteratur, billedkunst, håndværk, arkitektur og idræt og derigennem udvikle deres egen kreativitet og oplevelsesevne
 • fastholde bibliotekerne som et mødested for alle med fri og lige adgang til information, fordybelse og hverdagsoplysning. Vi vil bevare Biblioteket i Rønne, hvor det er!
 • støtte op om Bornholms helt unikke kunsthåndværkstradition, som gør Bornholm til noget helt specielt og hvert år trækker både gæster og nye talenter til Bornholm til gavn for både omdømme og økonomi.

Bornholms økonomi
Borgernes penge skal forvaltes med omhu, så der skabes mest værdi for borgere og virksomheder og for Bornholm som samfund. Vi skal værne om arvesølvet. Værdier, der er skabt gennem mange års og generationers fælles indsats og skatteindbetalinger, skal ikke sælges for en slik, men i stedet videreudvikles, så de understøtter Bornholms udvikling. Det gælder vores ejendomme, vores skove og vores infrastruktur.

Vi vil:

 • investere kommunens penge, så det skaber værdi og udvikling for Bornholm
 • fremme energirenoveringer af de kommunale bygninger, som er en indlysende god ide
 • arbejde imod at bruge borgernes penge på et unødvendigt rådhusbyggeri, der betyder, at kommunekassen bliver tømt, og at andre og mere værdiskabende og udviklende tiltag derved må opgives
 • udvikle vores økonomi, så en større del af den bliver på Bornholm – både når det gælder energiproduktion, turisme og byggeri og når det gælder produktionen og forarbejdningen af vores fødevarer. Det vil skabe arbejdspladser og innovation og også styrke den kommunale økonomi.

Omsorg med værdighed og sammenhæng
Vi skal sikre alle en tryg og værdig alderdom og tage hånd om alle, der i længere eller kortere perioder befinder sig i en udsat position. Særligt inden for social- og ældreområdet har vi brug for, at BRK er en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Det er en afgørende forudsætning for gode forhold for ældre og udsatte og for en bedre sundhed for alle.

Vi vil:

 • styrke samarbejdet mellem BRK, Bornholms Hospital og Psykiatrisk Center for at sikre de bedste forløb for patienter og pårørende – også i misbrugssager
 • bakke op om etableringen af et regionalt hospice på Bornholm – uden for hospitalet. Det bør være muligt at tage afsked med livet i andre og mere rolige omgivelser
 • hjælpe billige og forskelligartede boligtyper på vej i samarbejde med boligforeningerne. Alle har ret til et godt hjem og en social tilknytning til andre mennesker, også når venner og familienetværk er langt væk
 • udbygge socialtandplejen og prioritere ryge-stop-kurser for alle
 • øge fokus på mental sundhed, herunder arbejde for at støtte borgere med demens og deres pårørende i bestræbelserne på at opretholde en værdig tilværelse og så vidt muligt evnen til mestre eget liv
 • sikre den fysiske tilgængelighed til offentlige bygninger for borgere med handicap og gangbesvær.

Demokrati og fællesskab
Vi ønsker et mere levende lokalt demokrati og bedre kontakt mellem borgere, embedsfolk og politikere. Borgere skal ikke opleve kommunen som en lukket mastodont. Kommunen er til for borgerne, og det skal være tydeligt for enhver. Det er afgørende, at den kommunale praksis er præget af gennemsigtighed, og det er naturligvis politikernes og de ledende embedsfolks ansvar.

Vi vil:

 • gøre det muligt for borgere at stille borgerforslag, som kommunalbestyrelsen skal forholde sig til politisk
 • øge antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de nuværende 23 til 31 og derved mindske afstanden mellem borgere og politikere og fremme at alle stemmer bliver hørt – uden at det bliver dyrere for borgerne
 • udvide rammerne for fælles og kommunal produktion og ejerskab. Bibliotekerne behøver ikke kun låne bøger ud. Hvorfor ikke en boremaskine eller en trailer? Måske vil brugsforeningerne også være med?
 • søge status som ’fri-kommune’. Masser af opgaver vil kunne løses billigere og bedre, hvis de løses i fællesskab, fx af kommunen og dens dygtige medarbejdere, og når snærende regler fjernes og fordyrende led, der skal tjene på opgaverne, skæres væk.

Vi er fælles om fremtiden – lad os skabe den sammen!


Enhedslistens kandidater


1. Morten Riis (44 år), tømrer, Gudhjem
2. Helle Munk Ravnborg (60 år), miljøplanlægger og kafferister, Østerlars
3. Niclas Fick (47 år), lærer, Aakirkeby
4. Mikael Benzon (59 år), økologisk landmand og kleinsmed, Rutsker
5. Laura Kofod (33 år), politisk konsulent, Rønne
6. Stig Westermann (66 år), økologisk landmand, Rø
7. Sanne Friborg (58 år), sygeplejerske, Rø
8. Gunna Møller (71 år), pensionist, Rønne
9. Peter Andersen (65 år), lærer, Muleby
10. Klaus Hermansen (71 år), pensionist, Nexø
11. Runa Jensen (56 år), butiksassistent, Rønne (er ikke på billedet)
12. Fridrik Adamsson (66 år), efterlønner, Aakirkeby (er ikke på billedet)

Hent valgbrochuren