Årsdale havn

Skal bopælspligten udvides til også at gælde i din by?

Enhedslisten foreslår, at borgere og fleksboligejere får mulighed for at debattere – og stemme om – hvorvidt der igen skal være bopælspligt i deres by.

Af Helle Munk Ravnborg og Laura Kofod, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

42.000! Ja, visionen om at blive 42.000 borgere på Bornholm står ved magt. Og skal det lykkes, så har Bornholm brug for helårsboliger og for levende byer, der kan være den attraktive ramme om et rigt hverdagsliv for familier af alle slags!

Ikke desto mindre har Bornholm på bare tre år, nemlig mellem 2018 og 2021, mistet 161 helårsbeboede boliger. Det fremgår af tal, som blev fremlagt for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget i august 2022. Og fra flere byer lyder der bekymrede stemmer om, at byerne i stigende grad står mørke og tomme, særligt i vintermånederne.

I dag er der bopælspligt i otte byer på Bornholm, og i kommunalvalgkampen i 2021 var et af de vigtige temaer, som borgere bad politikerne tage stilling til, om bopælspligten kunne udvides til også at gælde i flere af de bornholmske byer. Det er på denne baggrund, at Enhedslisten til det kommende kommunalbestyrelsesmøde stiller forslag om, at borgere og fleksboligejere i de byer, hvor borgere måtte ønske det, får mulighed for at debattere og tage stilling til emnet gennem en proces, der strækker sig over to-tre måneder her i første halvår af 2023. Vi foreslår, at denne proces afsluttes med en vejledende afstemning om emnet i hver by, hvor såvel borgere som fleksboligejere har stemmeret. Vi foreslår, at:

  • Der igangsættes en proces i byer, hvor borgerne ønsker at tage debatten, og at processen afsluttes med en vejledende elektronisk afstemning.
  • Det er op til de enkelte byer at tilrettelægge processen, men at processen skydes i gang af et offentligt arrangement, hvor en repræsentant fra kommunens planafdeling deltager og kan svare på spørgsmål. Derudover er det op til borgere i de enkelte byer at invitere for eksempel eksperter og politikere til at tage del i debatten gennem eventuelle yderligere arrangementer over en begrænset tidsperiode.
  • På baggrund af denne proces og den vejledende afstemning træffer kommunalbestyrelsen om udvidelse af bopælspligten.

En udvidelse af bopælspligten vil betyde, (I) at der fremover ikke vil blive tildelt fleksboligtilladelse til helårsboliger i områder omfattet af bopælspligt; (II) at helårsboliger, der allerede har fleksboligtilladelse, der følger ejeren, ved salg overgår til helårsbolig med bopælspligt; og (III) at helårsboliger, som har opnået flexboligtilladelse, der følger boligen, vil ikke blive berørt af en eventuel udvidelse af bopælspligten.

Endelig foreslår vi, at der i de byer, hvor det bliver besluttet at udvide bopælspligten, gennemføres en ‘frit-lejde’ periode, hvor boligejere, der bruger deres bolig til fleksbolig, men ikke har søgt tilladelse til det, kan få det gjort.

At dømme ud fra de valgarrangementer, vi deltog i op til kommunalvalget i 2021, er appetitten på at tage denne debat stor flere steder på Bornholm. Og ligesom andre partier, stillede vi vælgerne i udsigt, at vi var villige til at tage spørgsmålet op til politisk behandling. Det er naturligvis et løfte, vi agter at indfri, og det er på denne baggrund, vi stiller forslaget. Men hvis det skal blive til noget, kræver det naturligvis, at appetitten på at tage denne debat – og på at tage stilling – fortsat er til stede i de enkelte byer. Det ser vi frem til at høre!

Indlægget er bragt i Bornholms Tidende 6. februar 2023