Budgetforlig

Fredag den 31. august indgik vi en aftale om det kommunale budget for 2019 sammen med Socialdemokraterne, SF, Alternativet og Kristendemokraterne.

Venstre, DF og Bornholmerlisten var med til det sidste, men mente sig nødsaget til at gå pga. en forøgelse af grundskyldspromillen til det maksimale niveau på 34 ‰.

Der er tale om et rigtigt fornuftigt budget, som på en række centrale områder opprioriterer. Men det er også et budget, hvis finansiering ikke er helt holdbart i længden. Finansieringen består som sagt af en forhøjelse af grundskyldpromillen, desuden udskydelse af en del anlæg, samt et kassetræk. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi foreslog at hæve skatten, men vi måtte bare konstatere at det ikke var politisk gangbart p.t. Omvendt fik vi meget, som vi ville have det.

Ud over at der er tale om et budget uden egentlige besparelser, så består de centrale elementer i:

Børn og familie:

Parterne er enige om at afsætte 1. mio. kr. i 2019 og 2 mio. i de følgende år til dækning af kommunens medfinansiering af storskalaprojektet ”De små børns Bornholm”, som sikrer en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på de første 1000 dage i barnets liv.

Der er et fortsat stigende behov i forhold til udsatte børn og familier. Derfor er parterne enige om at tildele området yderligere 7 mio. kr. i 2019 og derefter 5 mio. kr. årligt. Derved undgås besparelser på området trods det øgede behov.

Der afsættes i 2019 50.000 kr. til indsats for at rekruttere sundhedsplejersker.

Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 – derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret.

Folkeskolen:

Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og derefter 4 mio. kr. årligt til at styrke øens seks almene folkeskoler.

Med afsæt i kvalitetsrapporten, undersøgelsen af elevtrivsel og forældretilfredsheds-undersøgelsen gennemfører Børn- og Skoleudvalget en proces i efteråret 2018, der involverer skolerne.

Processen skal munde ud i konkrete forslag til, hvordan folkeskolen bedst styrkes, og hvordan de nye midler bedst anvendes. Processen skal indeholde en fælles indsats på tværs af den samlede folkeskole, hvor Kommunalbestyrelsen inddrages.

Gennemførelse af madskoleprojektet på Hans Rømer Skolen udsættes til 2021. Arbejdet med at indføre læringsmiljøer fortsætter uændret.

Der afsættes 120.000 kr. i 2019 til en fælles indsats mod mobning.

Der afsættes 460.000 kr. til fortsættelse af Skoletjenestens arbejde i 2019 bl.a. til projektet Vores grønne ø.

Social og Sundhedsområdet:

Der gennemføres et generelt løft af psykiatri- og handicapområdets bevilling på 8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i de følgende år. Herved sikres en fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau både på handicapområdet og inden for socialpsykiatrien trods et voksende pres på begge områder.

Der afsættes 108.000 kr. til fortsættelse af samarbejdet med SIND Bornholm om projekt Frivillige peers (ligemænd) til støtte af det socialpsykiatriske arbejde.

Ligeledes afsættes der 570.000 kr. til ansættelse af en socialsygeplejerske til varetagelse af den sygeplejefaglige udredning af borgere inden for psykiatri- og handicapområdet samt koordinerende opgaver i forhold til kommunens misbrugsindsats.

Der afsættes 200.000 kr. til understøttelse af et ledelsesmæssigt generationsskifte i værestedet Blæksprutten.

Ældreområdet:

Parterne er enige om at friholde Ældreområdet for besparelser.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og derefter 1,5 mio. kr. årligt til omstilling af ældreområdet til styrkelse af trivslen, arbejdsmiljøet og øvrige initiativer i forbindelse med omlægningen af ældreplejen.

Parterne er enige om at afholde de nødvendige udgifter til fremtidssikring og drift af varmvandsbassinet på Plejecenter Sønderbo. Der afsættes 2 mio. kr. til anlægget og 25.000 kr. årligt til driften.

Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes til 2022. Driften af Toftegården fortsættes uændret.

Kultur og Fritid:

Oluf Høst Museet ydes et tilskud på 150.000 kr. i to år til at skabe børneoplevelser.

Ligeledes ydes der et årligt tilskud på 150.000 kr. til Kulturugen.

Natur, miljø og bæredygtighed:

Parterne har afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til medfinansiering til projekter inden for naturgenopretning og etablering af flere sammenhængende naturområder.

Der afsættes midler til et årsværk for at styrke natur og miljøområdet.

Der afsættes årligt 1 mio. kr. ekstra til forbedring af trafiksikkerheden. Til ekstraordinær vedligeholdelse af havnene afsættes et engangsbeløb i 2019 på 2 mio. kr.

Til implementeringen af bornholmermålene tilføres 545.000 kr. i årene 2019 og 2020 til gennemførelse af grønne besparelser og fremme af bæredygtig erhvervsudvikling.

Der afsættes 50.000 kr. i 2019 for at fremme grønne indkøb i BRKs administration.

Økonomi, Erhvervs og Planområdet:

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til medfinansiering af almennyttige boligprojekter.

Der ydes et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til Bornholms Veteran Forum.

Der afsættes 1,1 mio. kr. til etablering af adgangsvej til Folkemødet.

Finansiering:

Grundskylden sættes op fra de nuværende 33,41 promille til 34 promille, svarende til en gennemsnitlig udgiftsforøgelse på ca. 100 kr. pr. husstand om året.

Herudover gennemføres der en række tilpasninger af bevillinger i forhold til det aktuelle behov, og der gennemføres besparelser på en række områder.

Parterne er enige om at foretage et kassetræk til at finansiere anlægsinvesteringer og ekstraordinære indsatser fx på ældre- og skoleområdet.

Morten Riis