Børneområdet sejler altså ikke

Morten Riis (Ø), Holkavej 6, Gudhjem

Hvis man udelukkende skulle dømme ud fra de overskrifter, som for tiden cirkulerer om børneområdet, skulle man tro, at kilden hertil var en sømand, der lige havde fået landlov. Men kommunens børneområde sejler altså ikke.

Jeg kunne aldrig finde på at påstå, at der ikke er problemer. Men de sidste fire år er det faktisk lykkes at flytte børneområdet markant og vigtigst af alt – der er retning på arbejdet.

Nogle af de resultater, der er kommet ud af et stærkt samarbejde i Børne og Skoleudvalget er bl. a., at der er indgået lokalaftaler med lærerne, at der afsluttet renoveringer af skolernes inde- og læringsmiljøerne for mere end 40 mio. kr., at der afsat midler til to-voksenordninger, ligesom BSU også har imødekommet samtlige ansøgninger om afkortninger af skoledagen – så timerne kan bruges til f.eks. yderligere udfoldning af to lærer/voksne-ordning.

Vi har ændret på skolernes tildelingsmodel, så de mindre skoler ikke belastes af at have færre elever, ligesom vi har sikret, at midlerne til støttetimer faktisk tilfalder de skoler, der har størst behov.

Vi havde aftalt at hæve normeringerne i daginstitutionerne, efter den klare forståelse, at det er en tidlig indsats, der bedst hjælper børn og familier i udsatte positioner. Den har S og V så rullet tilbage og vil nøjes med de statslige midler, selvom vi ikke på den måde opnår reelle minimumsnormeringer.

Vi har i to år nu kørt programmet ”de små børns Bornholm”, hvor der indgår en række gode tidlige indsatser, herunder styrkelse af sundhedsplejens arbejde, mere fokus på sprogscreening i dagtilbud, løft af kvalitet i dagtilbud, styrket samarbejdet i civilsamfundet omkring børn og familier.

Vi har sikret, at specialbørnehaven Mælkebøtten overlever – og aldrig mere kommer i sparekataloget.

Vi har to gange levetidsforlænget indsatsen ”Ung På Vej”, hvor børn med skolevægring efter 7./8. klassetrin med ret stor succes vender tilbage til et skoleliv. Det er ikke alle børn med skolevægring, der kommer i Ung På Vej, men for dem, der gør, fungerer det.

Dagbehandlings- og Skoletilbuddet, DASK har der allerede været skrevet meget om, men også her lykkedes vores dedikerede medarbejdere med at gribe nogle af de børn med psykiatriske lidelser, der i længere perioder ikke har gået i skole.

Via regionen har der kørt to programmer for børn og unge med psykiatriske lidelser – først Cool Kids og siden STIME, og vi har valgt at give Ungehuset mulighed for at have døgnbemanding. Vi har sikret plejefamilierne en bedre aflønning – gennem den såkaldte gennemsnitsmodel, hvor man fra start aftaler det honorar, familien skal have igennem hele perioden. Tidligere faldt lønnen, når barnet kom i bedring, og efter at kommunen hjemtog opgaven med match og supervision af plejefamilier, er den opgaven også faldet bedre i hak.

BSU satte sidste år gang i at udbygge den specialiserede skoleindsats med mellemformer, der faktisk har øget antallet af “specialskole”-pladser, og også arbejder med inklusion på en stærk, faglig baggrund.

Det seneste år har vi for at forkorte ventetiderne kørt med en forhøjet normering i PPR. Og det er noget, som vi i Enhedslisten vil arbejde for, fortsætter. Det blev desværre beskåret i det netop vedtagne budget, men det skal laves om. På samme måde vil vi prioritere at nedbringe sagsstammen i den børnefaglige myndighedsafdeling yderligere. Den skal ned på 20 sager pr. sagsbehandler, og sådan er der fortsat mange vigtige opgaver, der skal prioriteres.

Som formand for BSU har jeg de seneste fire år lyttet på kritik og forslag til forbedringer af den kommunale service. Og det er vigtigt for at forbedre sig, at man tager kritik ind. Og vi skal naturligvis derhen hvor borgernes, børnenes og forældrenes perspektiv tillægges langt større værdi, end man tidligere har gjort. Naturligvis er der et potentiale for forbedring, men billedet her under valgkampen bliver meget fortegnet. Selvom der er ting, der går op og ned, er retningen altså god.