VALGPROGRAM KV'17

Bornholm er i fremgang. Vi oplever økonomisk vækst, lav ledighed og et befolkningstal, der går den rigtige vej. Lad os bruge det på en ambitiøs klimaindsats og på at sikre en god tilværelse for alle bornholmere. 

Skov, skovrejsning og biodiversitet
Enhedslisten vil arbejde for en bedre beskyttelse af Bornholms natur:

- Ambitiøst skovrejsningsprogram og beskyttelse og genopretning af sammenhængende skovområder. Sammenhængende korridorer fra Nordbornholm til Almindingen.

- Bedre tilsyn med landbruget og udsatte bondeskove og fredsskove, enge, hegn og markveje.

- Fødevareproduktionen på Bornholm i balance med en levende natur rig på mangfoldighed.

- Bornholm skal certificeres som bi-venlig kommune iht. Dansk Biavlerforenings kriterier.

- Begrænsning af mængden af sprøjtegifte på alle bornholmske jorde.

 

Turisme

I Enhedslisten Bornholm mener vi, at det er afgørende, at vi tager en kritisk debat om, hvor vi vil hen med turismen på Bornholm, dennes omfang og form.

- Center for Regional Turismeforskning og Bright Green Island skal arbejde for at udvikle turistformer, der tiltrækker kunder med interesse for omstilling, økologi og bæredygtighed.

 

Transport

Enhedslisten Bornholm vil arbejde for bedre offentlig transport

- Udvikling af nye koncepter med minibusser, teletaxi og evt. samkørsels-platform med privatbiler som fremmer en bedre kollektiv trafik, der dækker hele øen og muliggør en mindre bil-afhængig ø.

- Besejling af Bornholm er en offentlig opgave. Forberedelse på etableringen af et offentligt ejet rederi til indførelse efter udløb af nuværende færgekoncession i 2028.

- Vi ønsker at arbejde hen mod en afklaring af mulighederne for at Bornholms Regionskommune kan overtage færgedriften ved næste udbudsrunde.

- Der er gjort gode erfaringer på Samsø og selvom opgaven med besejling af Bornholm ikke er fuldt sammenlignelig med Samsø, så ser vi en række muligheder ifht. lokale arbejdspladser, større indflydelse på fleksibilitet på afgange og nogle færger med et lavere energi forbrug og dermed mindre CO2-belastning.

 

Energi, forbrugsreduktion og omstilling

Bornholm skal være foregangskommune for reduktion af energiforbrug og minimering af vores ressource- og CO2-aftryk.

- Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) skal arbejde videre på at få Bornholm gjort til test-ø for bæredygtigt energi og samfundsomstilling.

- Kommunalbestyrelsen arbejder for etableringen af en havvindmøllepark på ca. 100 MW syd for Rønne.

- BRK skal arbejde for omlægning af energi-afgiftssystemet med henblik på støtte af energi-og varmeproduktion, støtte til elektrificering og bæredygtighed.

- Udrulning af nærvarme i landområderne, f.eks. varmepumper, vha. kommunale 25-årige statslån

- Stop for rovdrift på øens skove i jagten på flis.

- Mere fokus på genbrug og affaldsreduktion: etablering af et system der recirkulerer grønt affald fra supermarkeder, kantiner og husholdninger til kompostering, jordforbedring og biogas.

- BRK skal finansiere et kommunalt omstillings- og bæredygtighedskontor. Et uvildigt rådgivnings- og projektkontor indenfor bygningsrenovering, energioptimering og borgerinddragelse.

- Styrkelse af en grøn videre- og efteruddannelse, f.eks. gennem en grøn håndværkeruddannelse, skolehaver og en videreudvikling af grøn-ø-agent-konceptet.

- BRK skal fokusere på at reducere plastikemballage, mens engangsservice skal være bio-nedbrydelig.

 

Landbrug

Enhedslisten vil stoppe udvidelsen af større konventionelle landbrug, og reducere antallet af svinebrug.

- Udvidelse af det økologiske landbrugsareal og 90% økologi i offentlige køkkener.

- Bornholms landbrug skal være MRSA-og GMO-fri, også indenfor dyrefoder, og være garant for større biodiversitet og CO2-lagring i landbrugsjorden.

- Støtte til de små og mellemstore selv- og fællesskabsejede brug, der producerer økologiske fødevarer og skaber flere arbejdspladser.

- Etablering af en almennyttig økologisk jordbrugsfond på Bornholm og andre landbrugsformer, der styrker sammenhæng mellem lokalsamfund og erhvervet.

- BRK samarbejder med Bornholms Landbrug om reduktion af pesticidforbrug, og på sigt fuld udfasning.

- Etablering af en økologisk landbrugs- og gartneruddannelse, i tilknytning til Campus Bornholm.

- Omlægning af kommunens jorder til økologi. BRK skal arbejde for, at jorderne skaber rammerne for arbejde med genoprettelse af jordstruktur og frugtbarhed og CO2-lagring.

 

Erhverv og beskæftigelsesområdet

Bornholm har på det seneste været inde i en positiv udvikling, hvor ledigheden har været relativ lav. Det til trods har vi stadig en udfordring med i opgangstider at få opkvalificeret og efteruddannet arbejdsstyrken. Enhedslisten vil derfor arbejde for:

- Oprettelse af socioøkonomiske virksomheder, dvs. virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar. Det kunne f.eks. være cateringsvirksomhed, fødevareproduktion eller fremstilling af byggematerialer.

- Styrke indsatsen på misbrugsområdet, bl.a. ved at styrke SSP arbejdet. Forebygge ved tidlig indsats og oplysning i folkeskolens ældste klasser og på uddannelsesstederne.

- Hjælp til folk der er ramt af kontanthjælpsloftet og andre reformer.

- Fritidspas til idrætsforeningerne, så folk med dårlig økonomi og deres børn har mulighed for at dyrke motion. Der skal være særlige tilbud, som er målrettet denne gruppe.

- Øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse af alle erhvervsaktive.

- Øget brug af integrationsgrunduddannelse (IGU), i kombination med fortsat fokus på sprogindlæringen.

- Enhedslisten vil etablere en grøn uddannelse i tilknytning til Campus Bornholm inden for økologisk frilandsgartneri.

 

Social- og sundhedsområdet

Enhedslisten ønsker øget fokus på at bedre mulighederne for de borgere, der er udfordrede af f.eks. livskriser, ensomhed, uarbejdsdygtighed, handicap eller funktionsnedsættelse.

- Arbejde for tiltag i BRK, der kan løfte og hjælpe borgere, der er udfordrede.

- Enhedslisten vil bruge den kommunale udfordringsret ved at oprette små kommunale virksomheder, der f.eks. kombinerer nicheproduktion med socialt ansvar.

- Forbedring af forholdene på værestedet på Fabriksvej i Rønne.

- Vi ønsker at etablere et herberg til det tiltagende antal borgere, der bor på gaden.

- Kontinuitet i medarbejderstaben, så det kan øge trygheden for borgeren.

- Sociale aktivitetstilbud og adgang til væresteder og bofællesskaber udvides og styrkes.

- Der ansættes en kommunal ambassadør på socialområdet, som skal rådgive og vejlede borgere og pårørende.

- Der oprettes kommunale jobs, så det bliver muligt at genoptjene dagpengeretten.

- Øget forebyggelse og flere penge til inklusion i samfundet ved massive og tidligere indsatser for vanskeligt stillede familier.

- Til udbygning af et rummeligt arbejdsmarked øges antallet af kommunale skånejobs. Større fokus på rådgivning og vejledning i den kommunale sagsbehandling.

- Oprettelse af væresteder til socialt udsatte og hjemløse, hvor f.eks. en socioøkonomisk virksomhed kan lave mad.

- Oprettelse af team med social-sygepleje med speciale i særligt udsatte borgere, herunder social rådgivning.

- Flere billige boliger, hvor der er indtænkt sociale indsatser og fælles aktiviteter ift. borgerne.

- Etablering af "skæve" boliger til udsatte borgere.

- Oprettelse af en kommunal whistleblower-ordning hvor kommunens ansatte kan henvende sig, hvis man oplever uretmæssigheder.

- Kvaliteten i hjemmeplejen og vilkårene for de ansatte skal forbedres. Stillingerne inden for hjemmeplejen skal være fuldtidsstillinger.

- Der etableres et kommunalt hospice med selvstændig adresse.

- Udvidelse af plejecentrene med dagcentertilbud, så tilbuddene er at finde på hele øen.

 

Børn og skole

Folkeskolen er den vigtigste byggesten i vores demokrati. Her oplever vores børn den første inddragelse af deres meninger, og de udvikler deres sociale kompetencer og venskaber.

Derfor skal vi sikre:

- En folkeskole der fungerer.

- Et godt arbejdsmiljø med tid til forberedelse for lærerne og kortere skoledage for eleverne ved brug af 2-lærerordning.

- Gode fysiske rammer på skolerne for både lærere og elever.

- Enhedslisten ønsker at indgå en lokalaftale med lærerne, i første omgang om øget fleksibilitet i tilstedeværelsestiden.

- Struktur for de bornholmske folkeskoler ligger fast, så der er forudsigelighed i skoletilbuddene.

- Sikre tilstrækkelig støtte og specialundervisning for børn med særlige behov. Heldagsskolen har pt. en max. kapacitet på 58 elever. Loftet skal fjernes, så der er plads til alle børn, der har behov for en plads på skolen.

- Max. 22 elever i en klasse, så der er tid til den enkelte elev.

- Tildelingsmodel ud fra elevtal, klasseantal og elever med særlige udfordringer. Som det er nu tildeles skolerne økonomi udelukkende efter elevtal. Vi ønsker, at også klasseantal og elever med særlige behov bruges som tildelingsparametre, så skolerne kan give de tilbud, der er behov for.

- Central pulje til idrætsarrangementer og lejrskoler, som skolerne kan søge. På den måde stilles eleverne lige, og det er ikke den enkelte skoles økonomi, der afgør, om eleverne kan deltage.

Derudover ønsker Enhedslisten

- Grønt fokus med udbredelse af skolehaver, cyklen som transportmiddel, klimavenlige skolebusser, fokus på energiforbrug.

- God og sund ernæring med madskoler, madordning med økologisk og gratis skolemad.

- Indlæring af sociale færdigheder og styrkelse af elevernes indflydelse på skolens hverdag.

 

Dagtilbud

På Bornholm har hver 6. barn en myndighedssag, hvor det er hver 10. i resten af landet. Det skal være slut. Vi skal bryde den sociale arv. Alle børn skal have en god og stabil opvækst.

- Normering i vuggestuer og børnehaver skal op. Bornholm har, trods de seneste opnormeringer, stadig en lav normering i forhold til resten af landet.

- Fortsat fokus på tidlig indsats for at sikre hurtig hjælp til udsatte børn.

- Dagplejen kan være et godt alternativ til vuggestue og skal ikke kun bruges som en ventil, når børnetallet går op eller ned. Nogle børn har brug for dagplejens trygge miljø og bedre normering.

- Enhedslisten støtter en sammenlægning af udførertilbuddet i et samlet center. Der kunne bygges en eller flere prøvelejligheder i tilknytning til tilbuddet, som familier kunne visiteres til og bo i med støtte.

 

Fritid og kultur

Kulturens berettigelse er, at den fremmer mødet mellem mennesker og bidrager til social samhørighed og socialt ligeværd. Bredden i kulturtilbuddene er vigtig for Enhedslisten. I øjeblikket bruger kommunen en stor del af midlerne på enkelte initiativer og institutioner.

Børn og unge

- Grønt fokus med udbredelse af skolehaver, cyklen som transportmiddel, klimavenlige skolebusser, fokus på energiforbrug.

- Øget kommunal finansiering af tilbud, så flere børn får del i kulturelle oplevelser.

- Øget fokus på kulturel formidling på bibliotekerne, så flere børn får adgang til kulturelle tilbud. Flere ansatte på bibliotekerne, herunder formidlere.

- Rekreative pladser til bevægelse for børn i byens rum, f. eks. multiarenaer og legepladser.

- Fastholdelse af fritidspasordningen for at fremme det sunde liv. På sigt bør alle fritidsaktiviteter være gratis.

- Ungdomsskolen skal udbygges, så der er flere tilbud i nærmiljøet.

- Øget samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolen i forhold til kulturelle tilbud f.eks. at idræt, teater og koncerter arrangeres i et samarbejde.

- Flere breddeidrætstilbud, så alle kan mødes til sportsaktiviteter. Det giver sundhed og trivsel.

Voksne

- Flere aktiviteter for voksne, evt. på biblioteket og i medborgerhuse.

- Oplysning om BOFA og genbrugsindsatser i kommunen og udveksling af ideer og projekter.

- Kommunale reparationscafeer i alle større byer.

- Centralt placeret kulturhus i Nexø med plads til bibliotek, udstillinger, koncerter, medborgerhus og borgercenter.

- Stille krav til kulturelle arrangementer, som kommunen støtter, om at de skal have en miljømæssig skarp profil.

Emneord: